Tên: Mật khẩu:
Quy chế
Giới thiệu ban Thanh Tra
1.      Giới thiệu:

Ban Thanh tra Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được chính thức thành lập theo Quyết định số 346/ĐKC-QĐ.A ngày 25 tháng 8 năm 2001 với tên gọi là Ban Thanh tra Đào tạo trực thuộc Ban Giám hiệu. Sau quá trình hình thành và phát triển, đến ngay 06 tháng 5 năm 2008, Hiệu trưởng đã có Quyết định thành lập mới theo Quyết định số 320/QĐ-ĐKC dưới tên gọi là Ban Thanh tra. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2018, theo Quyết định số 19/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã sáp nhập các đơn vị bao gồm Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Thanh tra, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Việc làm Sinh viên thành Văn phòng Trường.

Trải qua quá trình phát triển, từ lúc mới hình thành, Ban Thanh tra chỉ có một vài nhân sự kiêm nhiệm, đến nay Ban Thanh tra đã có 12 CB-NV, trong đó bao gồm 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban, 01 Thư ký và 09 Thanh tra viên. Danh sách CB-NV của Ban cụ thể như sau:

STT

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

1

Nguyễn Ngọc

Trưởng Ban

Thạc sĩ

2

Nguyễn Văn

Mạnh

Phó Trưởng Ban

Thạc sĩ

3

Dương Thị Kim

Nhung

Thư ký

Thạc sĩ

4

Chu Hoàng

Minh

NV

Thạc sĩ

5

Phạm Thanh

Bình

NV-CTV

Cử nhân

6

Ngô Thế

Khoa

NV-CTV

Thạc sĩ

7

Nguyễn Thanh

Xuân

NV-CTV

Cử nhân

8

Phan Đình

Thọ

NV-CTV

Cử nhân

9

Nguyễn Xuân

 Sơn

NV-CTV

Thạc sĩ

10

Nguyễn Trung

Hiếu

NV-CTV

Cử nhân

11

Trần Minh

Trí

NV-CTV

Cử nhân

12

Lý Trần Hùng

Duy

NV-CTV

Kỹ sư

 

2.      

 
QUI ĐỊNH
NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-ĐKC

ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Hiệu trưởng)

 

 I.      CHỨC NĂNG

 

-      Ban thanh tra của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, giám sát kiểm tra các hoạt động của Trường.
-      Ban thanh tra là cơ quan ngang cấp với các phòng, khoa, ban trong trường; Giúp Ban Giám hiệu giám sát, triển khai việc thực hiện, các nội quy, qui chế của Bộ giáo dục và đào tạo, của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM trong các lĩnh vực công tác. 

II.      NHIỆM VỤ 

 

-      Ban Thanh tra thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công về các mặt công tác sau:
-      Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế đào tạo của Bộ và của Nhà trường.

Xem tiếp