Tên: Mật khẩu:
Quy chế

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Quy định về đào tạo để cấp bằng thứ 2

Quy định về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH

Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học

Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp, chứng chỉ

-  Quyết định về việc ban hành "Điều lệ Trường Đại học"

 

Giới thiệu ban Thanh Tra
Đang cập nhật, xin vui lòng quay lại sau
QUI ĐỊNH
NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 328/QĐ-ĐKC

ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Hiệu trưởng)

 

 I.      CHỨC NĂNG

 

-      Ban thanh tra của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, giám sát kiểm tra các hoạt động của Trường.
-      Ban thanh tra là cơ quan ngang cấp với các phòng, khoa, ban trong trường; Giúp Ban Giám hiệu giám sát, triển khai việc thực hiện, các nội quy, qui chế của Bộ giáo dục và đào tạo, của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM trong các lĩnh vực công tác. 

II.      NHIỆM VỤ 

 

-      Ban Thanh tra thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công về các mặt công tác sau:
-      Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế đào tạo của Bộ và của Nhà trường.

Xem tiếp